pojištění letadel

Pojištění letadel

Hledáte komplexní srovnání pojištění letadel? Využijte našich služeb a získejte nejlepší cenu.


Co Vám nabízíme?

Nabízíme Vám rychlé a kvalitní srovnání pojištění letadel spolu s možností sjednání. Po vyplnění poptávkového formuláře se Vám bude plně věnovat náš pracovník, který Vám poskytne individuální servis.

Jaké výhody u nás najdete?

  • Individuální přístup s poradenstvím
  • U vybraných pojišťoven možná sleva
  • Srovnání většiny pojišťoven na trhu

Důležité informace před uzavřením pojištění letadla

Pojištění letadel je poměrně neznámým, avšak velice důležitým pojistným produktem. Z titulu tohoto pojištění může být uhrazena jak škoda na samotném letadle, tak i škoda způsobená jeho
provozem cestujícímu, nebo například i nemajetkovou újma, jež vznikla ublížením na zdraví. V dnešním článku vám toto pojištění a jeho základní pojistné produkty do detailu přiblížíme a uvedeme základní podmínky, jež by každý případný zájemce o toto pojištění měl znát.

Co je to pojištění letadel?

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o speciální pojistné produkty zaměřené přímo na škody na letadle (havarijní pojištění letadla), nebo na škody letadlem způsobené (ublížení na zdraví cestujícího, škoda na věci apod.). Dále nabízejí někteří pojistitelé pojištění přímo zaměřené na úraz osob v letadle (úrazové pojištění osob v letadle), popřípadě pojištění odpovědnosti za újmu na letadle ve smyslu škody na zapůjčeném letadle. Produkty pojištění letadel jsou tedy vždy přizpůsobeny potřebám a podmínkám tohoto druhu činnosti a jsou ve své podstatě unikátní, neboť mnoho aspektů pojištění je nutné sjednat individuálně.

O pojištění letadel obecněyes pojištění

Pojištění letadel se zpravidla sjednává na dobu neurčitou, přičemž jedno pojistné období tvoří jeden rok. Lze jej samozřejmě sjednat i na přesně vymezené období, které bude následně v pojistné smlouvě specifikováno svým počátkem a koncem. Pojistné lze též hradit jednorázově či běžně, přičemž je zde opět zásadní dohoda s pojistitelem a následné ujednání v pojistné smlouvě. V případě pojistné události, má oprávněná osoba (pojištěný či poškozený) nárok na pojistné plnění od pojistitele, a to ve výši, která odpovídá vzniklé škodě či nákladům na opravu, popřípadě uvedení do předešlého stavu, v závislosti na sjednaném druhu pojištění letadel a jeho podmínkách. Dále je samozřejmě každé pojistné plnění omezeno pojistnou částkou, která může být při pojistné události maximálně vyplacena. Obvyklým ujednáním u pojištění letadel je i spoluúčast, tedy, že bude oprávněná osoba hradit část nákladů ze svého. Avšak i zde je zásadní dohoda s vybraným pojistitelem.

Havarijní pojištění letadel

Havarijní pojištění letadel je navrženo k pokrytí škod způsobených na letadle, a to při jeho běžném provozu. Zpravidla se toto pojištění vztahuje jak na „obvyklá“ letadla, tak i na sportovní létající zařízení a jejich obvyklou výbavu. Popřípadě lze samozřejmě připojistit i nadstandardní výbavu letadla. Do havarijního pojištění letadel je zahrnuto poškození letadla, jeho zničení, či pohřešování, způsobené nahodilou událostí.

Podmínky pojištění

Pojištění letadla se sjednává s takzvanou pojistnou částkou, která představuje pojistnou hodnotu pojišťovaného letadla a je zároveň nejvyšší možnou hranicí pojistného plnění. Pojistnou částku určí zpravidla pojistník (ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou), přičemž je částka zpravidla ve výši obvyklé ceny pojišťovaného letadla v době uzavření dané pojistné smlouvy.

Pojistná událost a pojistné plnění

V případě pojistné události se rozlišuje několik situací, a to zdali došlo k poškození letadla, zničení letadla, pohřešování letadla, nebo byla-li zničena či poškozena jeho mimořádná výbava. Zásadní je v tomto ohledu skutečnost, že k pojistné události došlo způsobem, jenž není uveden ve výlukách daného pojištění letadla.

Při poškození pojištěného letadla, má oprávněná osoba nárok na pojistné plnění ve výši přiměřených nákladů na opravu letadla. V tomto případě bude většinou pojišťoven též hrazena doprava letadla do opravny a zpět, včetně nákladů na zkušební lety za účelem získání osvědčení o letové způsobilosti. Pokud je naopak letadlo zničeno či pohřešováno, oprávněné osobě se poskytne částka, která odpovídá přiměřeným nákladům na znovuzřízení letadla shodného druhu, kvality a hodnoty. Dále při zničení či pohřešování mimořádné výbavy letadla, bude pojistitelem poskytnuta částka ve výši ceny těchto věcí, která odpovídá jejich časové ceně v době vzniku pojistné události.

pojištění letadel

Výluky

Výluky z pojištění stanoví, na které případy či situace, se dané pojištění vztahovat nebude a pojištěnému tedy nebude náležet pojistné plnění. Mezi nejčastější výluky z havarijního pojištění letadel patří například události, které vznikly při provádění údržby letadla či opravy letadla, které prováděla osoba k tomu neoprávněná. Dále jsou z pojištění vyjmuty škody vzniklé ponecháním nějakého předmětu v hnacím ústroji letadla, popřípadě v jiné jeho části, která přímo souvisí s pohonem letadla či s jeho ovládáním. Taktéž lze uvést případ, kdy bylo letadlo zničeno či poškozeno v souvislosti s letem, ke kterému nebylo vydáno povolení vzhledem k povětrnostním a letovým podmínkám.

Podpojištění a přepojištění

V souvislosti se sjednáváním havarijního pojištění letadel je dobré si vždy dávat pozor, aby při určení pojistné částky nedošlo k podpojištění či případnému přepojištění letadla. Podpojištění v tomto ohledu znamená, že je sjednaná pojistná částka menší nežli opravdová pojistná hodnota pojištěného letadla. V tomto případě se následně může stát, že případná škoda vzniklá na letadle, bude výrazně převyšovat sjednanou pojistnou částku. Při takové škodě pojistitel zpravidla sníží pojistné plnění v poměru, který odpovídá poměru mezi pojistnou částkou a pojistnou hodnotou pojištěného letadla.

Naopak v případě přepojištění, je sjednaná pojistná částka výrazně vyšší nežli opravdová pojistná hodnota letadla. Při vysoké škodě tak bude pojistitelem poskytnuto pojistné plnění nejvýše ve výši opravdové pojistné hodnoty letadla, a ne sjednané pojistné částky.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadla

Pojištění odpovědnosti za škodu, je u letadel zaměřeno jak na majetkovou újmu, tak na újmu nemajetkovou. Pokryta je tedy škoda způsobená na věci či zvířeti (poranění, usmrcení, pohřešování apod.), škoda způsobená člověku na zdraví, včetně usmrcení či nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách v souvislosti s újmou na zdraví. Dále je zde zahrnuta i nemajetková újma, jež byla způsobena neoprávněným zásahem do práva ochrany osobnosti člověka.

Podmínky pojištění

Pojistná událost je vymezena dnem, kdy újma, na níž se pojištění vztahuje, skutečně vznikla. Jednou ze základních podmínek pojištění je, že k dané újmě došlo za trvaní pojištění u daného pojistitele, přičemž za místo pojistné události je bráno místo, kde újma vznikla.

Pojistné plnění

Pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti přísluší přímo poškozené osobě. Pokud by škodu poškozenému uhradil pojištěný, může tuto částku požadovat od pojistitele. Zásadní podmínkou pro výplatu pojistného plnění je, že plnění za jednu pojistnou událost nesmí překročit stanovený limit.

Výluky

Tento pojistný produkt se nevztahuje na případy, kdy došlo k újmě z důvodu nevyhovujícího technického stavu letadla. Dále bude z pojištění vyloučena odpovědnost, kterou na sebe pojištěná osoba převzala nad rámec stanovený platnými předpisy. Dále jako další častou výluku lze uvést škody způsobené hlukem, aerodynamickým třeskem či vibrací.

Máte zájem o pojištění letadel?

Proces sjednání pojištění letadel je velice individuální záležitostí, přičemž jeho cena závisí na mnoha různých faktorech a některé podmínky pojištění se musí dohodnout přímo se zájemcem o pojištění. Pokud tedy máte zájem o sjednání pojištění letadel, neváhejte nás prostřednictvím tohoto formuláře kontaktovat. Náš specializovaný pracovník, vám nejen zodpoví veškeré dotazy ohledně tohoto pojištění, ale i připraví přesnou kalkulaci ceny pojištění a pomůže vám s následným sjednáním vámi vybrané nabídky pojištění.

Pojištění letadel
5 (100%) 2

TOPlist